Postavitev vrtne lope na polju oz. njivi

Nepremičnine Si21

Pravno svetovanje


Imam parcelo (velikost 5000m2), na kateri se nahajajo oljke, ter trte in njiva. Na parceli je tudi števec vode, kjer imam pitno vodo. Na njej bi postavil vrtno hisko 4x5m, v kateri bi shranjeval vrtno orodje, ter bi imel prostor za počitek. Zanima me, če je to v skladu s pravilnikom ali potrebujem kako gradbeno dovoljenje oz. kako drugo dokumentacijo?

  Odgovarja: Leon Fičur

Skladno z Zakonom o graditvi objektov enostavni objekt predstavlja konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno – tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (v nadaljevanju: pravilnik). Konkreten objekt bi lahko opredelili bodisi kot vrtno lopo ali kot pomožni kmetijsko – gozdarski objekt.

Vrtna lopa predstavlja objekt za lastne potrebe kot vrsto pomožnega objekta. Lopa je opredeljena kot pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje orodja, vrtne opreme in podobno, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m. Za postavitev oz. gradnjo lope veljajo posebni pogoji. Lahko je grajena le na zemljišču gradbene parcele, ki pripada stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Iz konkretnega vprašanja gre razbrati, da ima zemljišče status kmetijskega zemljišča, zato gradnja vrtne lope po vsej verjetnosti ne pride v poštev.

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt je med drugimi tudi kmečka lopa, to je manjša pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje kmetijske mehanizacije, če je njena tlorisna površina do 30 m2, višina, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti pa so lahko zgrajeni samo znotraj grajenega območja kmetije, lahko pa tudi znotraj pogojno zazidljivega območja kmetije, če so izpolnjeni določeni pogoji, medtem ko se izven grajenega območja kmetije lahko gradi le enostavne kmetijsko-gozdarske prometnice in ograje za pašo živine.

Za grajeno območje kmetije se šteje zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, ki so medsebojno povezana z dovozi, potmi in drugimi utrjenimi površinami, posamezna medsebojna oddaljenost takih stavb oziroma gospodarskih poslopij, ki so si najbliže, pa ne presega 30 m.

Kmečka lopa lahko leži tudi znotraj pogojno zazidljivega območja kmetije, to je 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče postaviti, in se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije.

Svetujemo, da investitor pridobi lokacijsko informacijo, iz katere bo razvidno vse zgoraj navedeno ter prostorski akt občine, na katerega napotuje zakon in pravilnik.


PRAVNA VARNOST – PV d.o.o.
www.pravna-varnost.si

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
CTA

Želite prejemati obvestila o novogradnjah?
Prijavite se na naše e-novice:

Želim se prijaviti